برچسب: انواع زبان های برنامه نویسی

12 تا از بهترین زبان های برنامه نویسی در سال 2018

برنامه نویسی بسیار پویا است.زبان ها و فریمورک های جدید برنامه نویسی میتوانند توسعه یابند،افت کنند و بعد از آن نیز از جلوی چشمانمان ناپدید شوند. برنامه نویسان نیاز دارند که به طور مداوم...