برچسب: اموزش xml

زبان های XML schema

زبان های XML schema قبل از ظهور زبان های توصیف داده ی عمومی شده مانند XML و , SGML طراحان نرم افزار باید قالب های فایلی ویژه یا زبان های کوچکی را برای اشتراک...