برچسب: آموزش tcl

زیربرنامه‌ها و محدوده‌ها در TCL

چنان‌که گفته شد زیربرنامه‌ها امکان کپسولهسازی (encapsulation) دستورهای در قالب یک دستور را فراهم می‌کنند. زیربرنامه‌ها همچنین یک محدوده(scope) محلی برای متغیرها ایجاد می‌کنند. در آغاز، Tcl دارای یک محدوده سراسری (global) برای متغیرها،...