برچسب: آموزش کامل زبان tcl

لیست ها در tcl

لیست ها در tcl

یکی از قابلیتها در زبان Tcl، امکان کار با لیستهاست. برخی از دستورهای کار با لیستها عبارتند از: list, lindex, llength, lrange, lappend, linsert, lsearch, lreplace, … لیستها در Tcl دارای دو کاربرد عمده...

TCL

TCL

Choose your favorite education آموزش مقدماتی TCL آموزش TCL ویژگی های tcl تاریخچه TCL فلسفه زبان tcl کاربرد زبان tcl متغیر ها در tcl ساختار های کنترلی TCL دستور ها و عبارت ها در...