برچسب: آموزش کار با XML

نحوه استفاده از XML

  XML اغلب داده های متفاوتی با داده های ارائه شده دارد. XML داده ها را از شیوه ارائه جدا می کند. XML اطلاعاتی درباره نحوه نمایش داده ها نگه داری نمی کند. داده...