برچسب: آموزش کار با لیست ها در tcl

لیست ها در tcl

لیست ها در tcl

یکی از قابلیتها در زبان Tcl، امکان کار با لیستهاست. برخی از دستورهای کار با لیستها عبارتند از: list, lindex, llength, lrange, lappend, linsert, lsearch, lreplace, … لیستها در Tcl دارای دو کاربرد عمده...