برچسب: آشنایی با زبان html

تاریخچه HTML

تاریخچه پیدایش HTML HTML زبانی است که خیلی ساده و با تگ هایی بسیار ابتدایی آغاز شد و با گذشت زمان بر بار معنایی آن و تعداد تگ های آن اضافه شد. از صفحاتی...